روزهای در حال ثبت نام کفش

ثبت نام ترم بهار 1401 شروع شد
جهت اطلاع از روزهای ثبت نام کلیک کنید

ایام هفته
ساعت10 الی 13
ساعت14الی17
شنبهدر حال ثبت نامدر حال ثبت نام
یکشنبهدر حال ثبت نامدر حال ثبت نام
دوشنبه در حال ثبت نام کلاس در حال برگزاری
سه شنبهدر حال ثبت نام در حال ثبت نام
چهارشنبهدر حال ثبت نامکلاس در حال برگزاری
پنجشنبه در حال ثبت نامکلاس در حال برگزاری