دوره حکاکی روی چرم

ترم اول حکاکی روی چرم پایه

سرفصل آموزش

 • شناخت ابزار وکاربرد آنها
 • آموزش 3 مدل گل پرکار
 • آموزش طرح خوشنویسی
 • آموزش یک مدل حیوان
 • آموزش طرح برجسته
 • رنگ آمیزی روی جرم

—————–
ترم دوم مدلینگ وحجم سازی روی چرم

سرفصل آموزش

 • آموزش بافت وپوست برروی حیوان
 • شناخت ابزار تحصصی
 • چهره انسان
 • آناتومی

—————–
ترم سوم
سرفصل آموزش

 • رنگ آمیزی تخصصی روی چرم